Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności.

zamknij

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI "INSTALATOR"

§ 1

1. Wynajem sprzętu będącego w ofercie wypożyczalni możliwy jest po okazaniu, w przypadku osoby prywatnej dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem, natomiast w przypadku podmiotu gospodarczego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, numeru NIP, numeru regon. Jeżeli najmu dokonuje osoba będąca przedstawicielem podmiotu gospodarczego powinna posiadać odpowiednie upoważnienie do wypożyczenia oraz okazać dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem.

2.Firma „INSTALATOR” Anna Okaj z siedzibą w Węgierskiej Górce przy ul. Plażowej 2 NIP: 5532425688 zwana w dalszej części regulaminu Wynajmującym, oddaje do użytkowania, na określony okres czasu podany przez Najemcę w dokumencie wydania, wymienione w dokumencie wydania narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu regulaminu przedmiotem najmu.

3.Złożenie przez Najemcę podpisu na dokumencie wydania oznacza zawarcie umowy najmu i akceptację regulaminu wypożyczalni.


§ 2

1.Zawierając umowę najmu Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem.

2. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć przedmiot najmu przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą. Po zakończeniu okresu najmu, Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot najmu czysty, kompletny i w stanie niepogorszonym uwzględniającym prawidłową eksploatację przedmiotu najmu.

3. Zawierając umowę najmu Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu wyłącznie w miejscu wskazanym w dokumencie wydania oraz nie może oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania. Wynajmujący ma prawo każdorazowego dostępu do miejsca używania lub przechowywania przedmiotu najmu.

4.Koszt paliwa zasilającego przedmiot najmu oraz koszt transportu przedmiotu najmu ponosi Najemca.

§ 3

1. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do poniesienia kosztów odkupienia przedmiotu najmu (wg cen zakupu dla nowego sprzętu tej samej marki i typu co przedmiot najmu)

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów jego naprawy (gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Najemca zobowiązany jest do poniesienia kosztów odkupienia przedmiotu najmu).

3. O zdarzeniach określonych w ust. 1 i 2 Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, a w wypadku kradzieży również organy ścigania.

§ 4

1. W momencie zawarcia umowy najmu Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi Najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu. W przypadku, gdy Najemca zalega z zapłatą czynszu Wynajmujący zaliczy kaucję na poczet czynszu.

2. Czynsz uiszczany będzie gotówką na podstawie wystawionego przez Wynajmującego rachunku w dniu zwrotu przedmiotu najmu lub przelewem w terminie 7 dni od dnia wystawienia rachunku.

3. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszego regulaminu, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek umownych w wysokości maksymalnych odsetek lombardowych.

4. Gdy okres najmu jest dłuższy niż miesiąc Wynajmujący podzieli okres rozliczenia najmu rachunkami wystawianymi co dwa tygodnie.

5. Czynsz nie jest pobierany za niedziele i święta ustawowo uznane za dni wolne od pracy.

6. Paragrafu 4 pkt.5 regulaminu nie stosuje się, gdy wynajem następuje w niedzielę lub święto ustawowo uznane za dzień wolny od pracy co jest równoznaczne z dniem pracy wypożyczalni.

§ 5

1. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem

natychmiastowym, jeżeli:

a. Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego

przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób;

b. Najemca oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania

osobom trzecim;

c. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie;

§ 6

W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego .

§ 7

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie

Najemca.

§ 8

Sprawy nie unormowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Śledź nas na Facebooku